bhxhsoft
Cung cấp phần mềm Online (http://online.netserver.vn)

Ngày 20/02/2013 công ty N.E.T triển khai dịch vụ phần mềm online. Trong giai đoạn đầu, chỉ triển khai trên phần mềm BHXH SOFT 2013 (Mức Lương + Hệ số lương).
 

Cung cấp phần mềm Online (http://online.netserver.vn)

Để đăng ký và sử dụng, khách hàng truy cập web http://online.netserver.vn
Bảng giá được mô tả chi tiết tại http://www.netserver.vn/tai-lieu-tham-khaoewebietnam enetvietnam BHXHonline.com Nhựa Bình Minh
  • Trực tuyến: 2
  • Lượt truy cập: 1,354,136
Tư vấn trực tuyến 1900561581 (ext: 101/102) - soft@bhxh.vn
Đăng Nhập Email